Dokumenty

Dokumenty

Zriaďovacia listina a dodatok č.1

Školský poriadok

Organizačný poriadok

Elektronická schránka na Slovensko.sk

Inovovaný školský vzdelávací program, 1. stupeň základnej školy

Inovovaný školský vzdelávací program, 2. stupeň základnej školy

Výchovný program „Slobodné deti“

Tematické okruhy jednotlivých predmetov pre daný ročník

Správa o VVC 2021/2022