Domškoláci

Domškoláci

Zápisné

Jednorázový poplatok vo výške 240 EUR (platí pri zápise v termíne 1.4.-11.4.2023, pre rok 2023/2024) pre doma vzdelávaných žiakov, po termíne zápisu je zápisné vo výške 290 eur.
Pokiaľ by financie mali byť jedinou prekážkou v štúdiu, je možné požiadať o štipendium až do výšky 100 % v zápisnom termíne (1.-11.apríl) na nasledujúci školský rok. Žiadosti so zdôvodnením sú posudzované individuálne, stačí nám zaslať email na info@slobodnaskola.sk s niekoľkými vetami opisu situácie / zdôvodnenia.

Školné

Mesačný poplatok vo výške 25 EUR za každý kalendárny mesiac. Je možné uhradiť ho raz ročne alebo každý kalendárny mesiac, resp. podľa individuálnej dohody. Ak sa rodič rozhodne zapísať svoje dieťa počas prebiehajúceho školského roka, mesačné školné predstavujú čiastku 45 €.

Pokiaľ by financie mali byť jedinou prekážkou v štúdiu, je možné požiadať o štipendium až do výšky 100 % v zápisnom termíne (1.-11.apríl) na nasledujúci školský rok.. Žiadosti so zdôvodnením sú posudzované individuálne, stačí nám zaslať email na info@slobodnaskola.sk s niekoľkými vetami opisu situácie / zdôvodnenia.

Rodičovské správy

Rodičovské správy sú zbierkou informácií (textový súbor) a foto/videodokumentáciou o každom žiakovi (súrodenci osobitne) a jeho vzdelávacej i voľnočasovej činnosti.

 

Termíny odovzdania sú vždy k 1. novembru1. januáru (ak máte termín predstavenia portfólia pred 1.1. súbory je potrebné odovzdať 7 dní pred predstavením), 1. aprílu a 1.júnu (ak máte termín predstavenia portfólia pred 1.6. súbory je potrebné odovzdať 7 dní pred predstavením) na https://data.slobodnaskola.sk/ cez prihlasovacie údaje dieťaťa (ich stratu alebo nefunkčnosť môžete riešiť emailom na info@slobodnaskola.sk).

 

Pokyny a vzory osobitne pre oba stupne sú na https://data.slobodnaskola.sk/ , login: slobodnaskola, heslo bolo oznámené na rodičovských združeniach, resp. je v zápisnici z nich, ktorú rodičom zasielame.

 

Mobilné aplikácie NEXTCLOUD, cez ktoré je možné odovzdať rodičovskú správu: Android a iOS

 Upozornenie: názvy priečinkov a súborov nech nekončia „bodkou“ (príklad nevhodne pomenovaného priečniku: „Rodicovska sprava 1.“).

Pokiaľ máte závažné rodinné dôvody alebo technické problémy s dodržaním termínov, komunikujte nám ich vopred na info@slobodnaskola.sk a spoločne určite nájdeme schodné riešenie. Opakovaná kontrola odovzdania portfólia vyžaduje z našej strany viac času, o ktorý by nemali byť ukrátené rodiny dodržiavajúce termíny a pravidlá, preto bude opakovaná kontrola a dopytovanie portfólia úkon spoplatňovaný sumou 8 eur. Neodovzdanie rodičovskej správy v stanovenom termíne je taktiež jedným z dôvodov na ukončenie dohody o štúdiu zo strany školy i zriaďovateľa v súlade so zákonom č. 40/1964 Z.z. §51 a §582. Ďalšie dôvody sú neuhradenie platieb spojených so štúdiom v stanovenom termíne a opakované a neúspešné kontaktovanie rodiny zo strany školy cez vopred dohodnutý kanál (email, telefón apod.).

Koncoročné predstavenie portfólia

1.

Odkaz na online kalendár s termínmi na preskúšavanie si môžete vyberať deň a čas, kedy Vám preskúšanie vyhovuje

Termíny preskúšania

2.

Po výbere termínu, do kolónky „KDE“ napíšte celé priezvisko a meno Vášho dieťaťa, ktoré sa preskúšania zúčastní.

3.

Na tomto odkaze rezervacia_terminu_preskusania_v2.pdf nájdete pár obrázkov, ktoré Vám pomôžu v procese výberu termínu, nájdenia odkazu na online strenutie a aj o zrušení termínu. Obsadený termín sa objaví vo vašom osobnom Google kalendári, kde v podrobnostiach udalosti nájdete aj link na pripojenie na online stretnutie a môžete si v ňom taktiež nastaviť pripomienky, aby ste nezabudli

Ako vybrať termín preskúšania


Pre pripojenie postačuje bežný prehliadač (Mozilla Firefox, Chrome, Opera…), na mobiloch odporúčame nainštalovať aplikáciu Google Meet. Budeme radi, ak si zapnete aj kameru, pretože niektorých z vás uvidíme prvý raz v živote :). Po zvolení termínu v rezervačnom systéme tento už NEbude zobrazovaný ostatným cudzím návštevníkom kalendára. Ak máte obmedzené možnosti, kedy sa viete pripojiť (napr. kvôli komplikovanejšej rodinnej situácii), odporúčame navštíviť kalendár čím skôr, kým je v ňom množstvo neobsadených termínov. Pokiaľ by ste nemohli absolvovať preskúšanie v žiadnom z termínov (napr. kvôli časovému pásmu), napíšte nám na info@slobodnaskola.sk.

Termíny sú určené zvlášť pre 1.stupeň (1.-5.ročník: 75 minút-60 minut je na predstavenie portfolia a 15 minút pre Vášho skúšajúceho) a pre 2.stupeň (6.-9. ročník: 105 minút-90 minút je na predstavenie portfolia a 15 minút pre Vášho skúšajúceho). V prípade potreby môže byť stretnutie predĺžené alebo môže pokračovať v ďalšom dohodnutom termíne.
Aby bolo preskúšavanie čo najefektívnejšie, skúšajúci kolega bude mať prístup k portfóliu Vášho dieťaťa a bude tým v obraze. Portfólio skúšajúci kontroluje týždeň pred termínom, vtedy už tam majú byť nahraté súbory aj za štvrtý štvrťrok.
Ak pokladáte za vhodné mať pri preskúšavaní prítomnosť špeciálneho pedagóga, volíte si z termínov, ktoré majú v názve v zátvorke na konci jednu z týchto skratiek: VS, VP, MA alebo MK (to sú kolegyne s aprobáciou učiteľa a špeciálneho pedagóga zároveň). Taktiež je možné na požiadanie prizvať k preskúšavaniu aj školského psychológa – v tomto prípade, prosím, po zvolení termínu do časti Popis napíšte „potreba prítomnosti psychológa“, jej zdôvodnenie jednou vetou a potvrdte termín kliknutím na Uložiť. V prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí potrebujú inú formu preskúšania ako online hovor, napíšte nám na info@slobodnaskola.sk, resp. s viacerými z vás sme už na forme dohodnutí.
V prípade, že máte doma súrodencov, odporúčame zvoliť si viaceré po sebe idúce termíny. Pochopiteľne, môžu byť prítomní všetci spoločne po celý čas. Aj v tomto prípade prosíme, napíšte do kolónky Kde konkrétne meno súrodenca, ktorý sa v tom čase preskúšavania zúčastní.
Očakávame prítomnosť zákonného zástupcu po celú dobu online preskúšania a tiež dopredné preskúšanie kamery, mikrofónu a zabezpečenie primeraného internetového spojenia. Zo strany žiaka očakávame, že bude vedieť primerane veku hovoriť o tom, čomu sa uplynulé mesiace venoval, odpovedať na doplňujúce otázky a komunikovať priamo so skúšajúcim bez nutnosti „tlmočenia rodičom“. Úloha rodiča je pasívna prítomnosť a poskytnutie súčinnosti, ak bude k tomu vyzvaný dieťaťom alebo učiteľom. V prípade, že by žiak chcel/potreboval niečo počas preskúšavania dohľadať alebo ukázať na internete, má mať k dispozícii bežný prehliadač a vyhľadávač (napr. Google). Pokiaľ žiak používa špecifické programy (Photoshop, Minecraft, programovanie…), ukážku z nich, prosíme, pripravte dopredu. Z preskúšania bude vytvorený zvukový záznam.
Preskúšanie je možné vykonať v slovenskom, anglickom, nemeckom, ruskom a rómskom jazyku; po predchádzajúcej dohode aj v inom jazyku.
The examination can be conducted in Slovak, English, German, Russian and Romani languages; by prior agreement in another language.
Die Prüfung kann in Slowakisch, Englisch, Deutsch, Russisch und Romani durchgeführt werden; nach vorheriger Absprache in einer anderen Sprache.
Экзамен может проводиться на словацком, английском, немецком, русском и цыганском языках; по предварительному согласованию на другом языке.
O presikaviben šaj pes kerel andre slovačihiko, angoliko, nemciko, rusiko the romano čhib. Andro čhilratuno dothoviben šaj the andre aver čhib.
Ak chcete preskúšanie v inom ako slovenskom jazyku, napíšte túto požiadavku do POPISu.
V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte spätne na info@slobodnaskola.sk, prípadne telefonicky na číslo školskej recepcie 0948223247.
Tešíme sa na spoluprácu a želáme veľa príjemných jarných dní :)!