Rada školy

Rada školy

Rada školy

zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z. z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

Zloženie rady školy

meno a priezvisko funkcia zvolený/delegovaný za funkčné obdobie
Rastislav Cichý predseda pedagogických zamestnancov 21.10.2021 – 20.10.2025    
Katka Maliňáková podpredseda nepedagogických zamestnancov 21.10.2021 – 20.10.2025    
Katka Vassová člen pedagogických zamestnancov 21.10.2021 – 20.10.2025      
Simona Slováková člen rodičov 21.10.2021 – 20.10.2025
Michaela Kramárová člen rodičov 21.10.2021 – 20.10.2025
Zuzana Límová člen rodičov 21.10.2021 – 20.10.2025
Andrej Felix člen rodičov 21.10.2021 – 20.10.2025
Lenka Boro Lengvarská člen zriaďovateľa 21.10.2021 – 20.10.2025
Lenka Mazáková člen zriaďovateľa 21.10.2021 – 20.10.2025
Nicol Kavečanská člen zriaďovateľa 21.10.2021 – 20.10.2025
Eva Mazáková člen zriaďovateľa 21.10.2021 – 20.10.2025
       
       

Štatút rady školy